Všeobecné obchodné podmienky


3. Október 2017

Prevádzkovateľ eshopu - základné informácie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu eco4you s.r.o., so sídlom Pluhová 49, IČO: 46132414 , IČ DPH: SK2023252235 zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 72448/B, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.rokespresso.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

 2. Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-shop") na www.rokespresso.sk.

 3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.rokespresso.sk.

 4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

 6. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu na www.rokespresso.sk

 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu na www.rokespresso.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-shopu.

 8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na www.rokespresso.sk

 9. Celý obsah Stránky je chránený autorským právom. Užívatelia nesmú meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah Stránky na komerčné alebo verejné účely.

 10. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: eco4you s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava, tel.0903435614 (môže byť spoplatnené podľa aktuálneho cenníku Vášho telefónneho

 11. operátora), email: info@eco4you.sk

 12. Orgán dozoru Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 82007 Bratislava

 13. Podnety a sťažnosti je možné posielať poštou na adresu sídla predávajúceho, alebo elektronickou poštou na uvedenú e-mailovú adresu.

Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

 3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

 4. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) prípadne telefonicky obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@eco4you.sk

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

 1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

 2. Popis a názov objednávaného tovaru podľa katalógu;

 3. Množstvo objednávaného tovaru;

 4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

 5. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adresu info@eco4you.sk. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

 2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru, ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

 3. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má podľa zákona č. 102/2014, §7 ods. 1, právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

 2. V prípade, že predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa §3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., prípadne poskytol tieto informácie až dodatočne, dĺžka nároku na odstúpenie od zmluvy sa upravuje podľa zákona č. 102/2014, §7 ods. 2, resp. zákona č. 102/2014, §7 ods. 3.

 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tento prípad je popísaný vyššie v časti Storno objednávky.

 4. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom (kamennom obchode). Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť používaný tovar predávajúcemu. Akékoľvek nadmerné používanie, nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru, spotrebiteľ uhradí ako zníženie hodnoty tovaru.

 5. Predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané.

 6. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar spotrebiteľovi odoslaný.

 7. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť tovar v kompletnom stave v akom mu bol doručený, vrátane všetkých darčekov, kupónov a pribalených materiálov, ktoré boli s tovarom doručené. To platí aj v prípade, že je cena týchto vecí na faktúre nulová, alebo nie sú uvedené na faktúre vôbec.

 8. Podľa zákona č. 102/2014 Z.z., §7, ods. 6 písm. e) nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar z dôvodu ochrany zdravia, alebo hygienických dôvodov uzavretý v ochrannom obale a ktorého obal bol po dodaní porušený.

 9. Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť vytlačením, vyplnením a zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy na adresu sídla predávajúceho, alebo na uvedenú adresu elektronickej pošty. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na adrese www.rokespresso.sk/Odstupenie_od_zmluvy.pdf

 10. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude podľa zákona č. 102/2014 Z.z. §10 ods. 3, znášať všetky náklady na dopravu tovaru predávajúcemu a to aj v prípade, že je predmetom vrátenia tovar, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu, vrátiť prostredníctvom pošty.

 11. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 12. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť všetky platby spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.rokespresso.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode www.rokespresso.sk sú konečné. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.rokespresso.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.rokespresso.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.rokespresso.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 3. V prípade väčších objednávok je možné si dohodnúť individuálnu zľavu, v závislosti od objemu objednaného tovaru.

 4. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene predávaných výrobkov.

 5. Na podporu nákupov môžeme využívať časovo a hodnotovo obmedzené zľavové kupóny/poukážky, ktoré sú zasielané vybranej skupine zákazníkov. Podmienky ich použitia sú špecifikované priamo na kupónoch/poukážkach. Nárok na uplatnenie zľavového kupónu/poukážky nie je vymáhateľný a vyhradzujeme si právo kedykoľvek kupón/poukážku zmeniť, alebo ukončiť ich platnosť.

Poštovné a balné

 1. K objednanému tovaru sa pripočítava poplatok za doručenie.

 2. Zaslanie kuriérom DPD v cene 5 EUR.

 3. Zaslanie slovenskou poštou v cene 5 EUR.

 4. Osobný odber v cene 0 EUR.

Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 1. Platba pri dodávke na dobierku - Kupujúci uhradí plnú sumu za tovar uvedený v zaslanej objednávke pri preberaní zásielky.

 2. Platba vopred na predfaktúru - Kupujúci uhradí za objednaný tovar (alebo jeho časť) príslušnú suma na základe E-mailom zaslanej faktúry ešte pred dodaním tovaru bankovým prevodom alebo vkladom na účet: 2920855721/110 . Tovar bude odoslaný až po pripísaní celej fakturovanej sumy na účet Predávajúceho.

 3. Platba kreditnou kartou (VISA, Mastercard, Maestro, ...): Kupujúci uhradí plnú sumu objednaného tovaru prostredníctvom platobnej karty. Tovar mu bude odoslaný najbližší možný termín kedy bude tovar pripravený k expedícii.

Dodacie podmienky

 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru realizujeme podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho. Tovary budú expedované v čo najkratšom možnom termíne, odo dňa kedy Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov.

 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

 3. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom resp. telefonicky.

 4. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke.

 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 6. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s kuriérom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 7. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví tieto znaky. Dopravca je povinný dať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

 8. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Záručné podmienky a reklamácia

 1. Na dodávaný priemyselný tovar je Kupujúcemu (bežný spotrebiteľ, domáce použitie zariadenia) poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania (predaja) tovaru Kupujúcemu. Záručná doba na tovary zakúpené právnickou či fyzickou osobou - teda podnikateľom, resp. pre komerčné alebo profesionálne použitie je 12 mesiacov.

 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a úplne zaplatený u Predávajúceho.

 4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu: Pluhová 49, 831 03 Bratislava, poštou, alebo prostredníctvom kuriérskej služby. Tovar doručte čistý, mechanicky nepoškodený vrátane originálu pokladničného dokladu alebo faktúry. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame odoslaný tovar poistiť.

 5. Predávajúci rozhodne o reklamácii bežne do 14 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 6. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.

 7. Záruka sa nevzťahuje na chyby, vady, nedostatky a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebenia, nesprávneho používania alebo nesprávneho ošetrovania tovaru zo strany zákazníka. Zákazník je povinný pred prvým použitím výrobku si najskôr riadne preštudovať priložený návod na použitie, ktorý je pribalený ku každému produktu a riadiť sa pokynmi uvedenými v tomto návode. V prípade potreby na vyžiadanie zašleme opakovane návod na použitie k produktom z našej ponuky, ak boli zakúpene v našom obchode.

 8. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 9. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade nespokojnosti s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom, alebo našimi službami, môžete nám napísať na info@eco4you.sk.

 2. Ak sme reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti, alebo sme porušili Vaše práva, alebo neodpovedali do 30 dní od jej odoslania, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať sťažnosť prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť iba spotrebiteľ. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 4. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uverejnené na stránke ministerstva hospodárstva SR.

 5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

 6. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

 7. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.rokespresso.sk (ďalej len "Obchod") je eco4you s.r.o.

IČO: 46132414
IČ DPH: SK2023252253
zapísaná v OR SR, Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 72448/B

a ktorého orgán dozoru je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 82007 Bratislava

V našom obchode chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť čím kvalitnejšie služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, ktoré sa dajú podľa zákona č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov klasifikovať ako osobné údaje. Pri uchovávaní a spracovávaní Vašich osobných údajov sú všetky náležitosti tohto zákona dodržiavané v plnej miere. 
Pred nakupovaním v obchode je nutné zaregistrovať sa a pri registrácii je nevyhnutné vyplniť minimálne nasledovné údaje:

 • email na ktorom budete notifikovaný o priebehu objednávky a vďaka ktorému budete ďalej identifikovaný

 • Meno a priezvisko

 • Adresa doručenia, ktorá môže byť zhodná s fakturačnou adresou

 • Fakturačná adresa, ktorá môže byť zhodná s adresou doručenia

 • Telefónne číslo na ktoré môžete byť notifikovaný o priebehu objednávky a na ktorom Vás môžeme kontaktovať v prípade nezrovnalostí v objednávke

 • Ak sa registrujete ako firma alebo živnostník, je potrebné navyše uviesť aj IČO, DIČ a IČ DPH

Tieto údaje sú uchovávané v našich chránených databázach na našich serveroch. Vaše údaje spracovávame za účelom vybavenia a doručenia Vašej objednávky. Tieto údaje sú takisto nutné pre náš účtovný systém. Svoje údaje si môžete kedykoľvek meniť či aktualizovať prostredníctvom správy profilu po prihlásení sa v našom obchode, alebo zaslaním aktualizovaných údajov prostredníctvom emailu z predmetnej emailovej adresy, pre ktorú chcete dané údaje aktualizovať na adresu obchod@eco4you.sk. V prípade, že si želáte svoje údaje z nášho systému vymazať, kontaktujte nás z predmetného emailu na adresu obchod@eco4you.sk. Vaše údaje budú odstránené.

V našom obchode nezadávate priamo žiadne informácie, ktoré by sa týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky platby za nákup v našom obchode prostredníctvom internetu sú prevádzkované na stránkach platobnej brány cez šifrovaný protokol HTTPS. Toto bráni tretím stranám, ako aj nám vidieť Vaše prihlasovacie údaje, či pohyby alebo zostatky na Vašich účtoch. Následne budeme iba bankou notifikovaní o tom, či bola Vaša platba vykonaná úspešne, alebo nie.

Na meranie rôznych štatistík na našej stránke používame rôzne nástroje a služby určené pre internetový marketing, najmä služby spoločnosti Google (AdWords, Analytics, Hotjar a pod.). Pre účely využitia niektorých marketingových nástrojov je potrebné využitie meracieho kódu služby Analytics ako aj využitie súborov cookies pre šírenie informácií, optimalizácie a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev našich webových stránok. Návštevníci sa môžu odhlásiť z Google Analytics pre inzerciu v reklamných sieťach prostredníctvom správcu nastavení reklám Google alebo aktivovaním príslušných obmedzení vo svojom webovom prehliadači. Informácie o správaní sa na našej stránke však z týchto nástrojov nedokážeme konkrétne priradiť na daného zákazníka.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky, či poskytnutie konkrétnej služby. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či spoločnosti poskytujúce nám technické zázemie pre prevádzkovanie niektorých služieb ako je napríklad emailový server a pod. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Všetci zamestnanci eco4you s.r.o. , ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi sú riadne poučení o citlivosti týchto údajov a o tom ako s nimi správne zachádzať tak, aby nedošlo k úniku informácií.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a na nasledovné marketingové oslovovanie s prípadnými ponukami. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na www.rokespresso.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.rokespresso.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.rokespresso.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z www.rokespresso.sk.

 5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.rokespresso.sk.

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.rokespresso.sk.

 7. Kupujúci súhlasí s tým, že mu bude zaslaná FA za objednané produkty elektronicky formou e-mailu.

 8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

 9. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho.

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 16.10.2016


Mohlo by sa Vám páčiť
V jednoduchosti je krása

V jednoduchosti je krása


2017-10-03 09:34:32
V jednoduchosti je krása… Toho sa drží aj ROK Espresso Maker – manuálny presovač. Dlho som hľadal kvalitný presovač, ktorý by mi umožnil variovať si prípravu kávy s možnosťou zobrať si ho kamkoľvek, rýchlou a jednoduchou údržbou a skvelým diz...